Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Квалификация
Извършени квалификационни дейности по Плана за обучение на педагогическите специалисти на ДГ "Осми март"


Извършени квалификационни дейности през учебната 2021/2022 година

1.Вътрешно-методична квалификация на тема: „ Игровото взаимодействие в ДГ - условие за оптимално физическо, интелектуaлно и социално-нравствено развитие на децата“ - 16 академични часа;

2. Практическо обучение на тема: "STEAM дейности в детската градина. Организиране на успешен eTwinning проект" - реализирано от ЦРЧР - 8 академични часа;
 
3. Онлайн квалификационен курс на тема „Електронни платформи в образованието“, организиран от обучителна организация „Евроклас консулт ЕООД“ - 16 академични часа;
 
4. Дистанционно обучение „Актуални проблеми на обучението и възпитанието по БДП“ - „Дидаско груп - ЕООД - 16 академични часа;
 
5. Квалификационен курс на тема „Решаване на конфликти и ефективна комуникация с родители“, организиран от обучителна организация „Елгарди“ - 16 академични часа;
 
6.Квалификационен курс на тема „Педагогически стратегии за изграждане на креативна, иновативна и подкрепяща среда в ДГ“  -   „Евроклас консулт ЕООД“ - 16 академични часа