Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Материална база
Детска градина „ОСМИ МАРТ“ е общинска детска градина и включва 16 детски групи:
• 4 групи за деца от 3 години до 4 години
• 4 групи за деца от 4 години до 5 години
• 4 групи за деца на 5 годишна възраст.
• 4 групи – за деца от 6 годишна възраст.
Седалище и официален адрес – гр. Пловдив, 4004, район „Южен”,
• ул. „Даме Груев“№1- административен адрес- 8 групи
• бул.“Никола Вапцаров „№ 80 – втори адрес – 8 групи
Детската градина е институция в системата на предучилищното образование,
в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст
до постъпването им в I клас в съответствие с държавния образователен стандарт
за предучилищното образование.
МАТЕРИАЛНА БАЗА
    Административен адрес ул. „Даме Груев“ №1
  
Всички занимални в детската градина са обзаведени с нови мебели и оборудване, съобразено с нуждата от нова организация на предметно-образователната среда, като по този начин се осигурява възможност на децата за свободно изразяване и придобиване култура на поведение. Наличната дидактична база отговаря на изискванията за ефективен образователно-възпитателен процес в предучилищна възраст. Интериорът на градината е естетически издържан и функционално организиран. Детската градина разполага с учебно-технически средства, подпомагащи педагогическия процес – аудио и видео техника, мултимедии, компютърни системи, учебно-дидактични средства, разнообразен нагледен и оперативен материал. Всяка група разполага с магнитни дъски, интерактивна дъска, подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали . Изградени и богато обзаведени са медицински кабинет, музикален кабинет, ресурсен кабинет. 

    МАТЕРИАЛНА БАЗА
Втори адрес бул. „Н. Вапцаров“ №80
Нетиповият вътрешен архитектурен план на подблоковото пространство осигурява многофункционалност, уют и възможност за многообразни творчески решения, допринася за бързото адаптиране на децата към условията за създаване на позитивни, творчески емоции. Интериорът и подредбата в групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата. Всяка възрастова група е разположена в приспособени апартаменти, в които е обособено спално помещение, занималня, офис за разпределяне на храната на децата, съблекалня с гардеробчета и тоалетно помещение. В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност. В детската градина са налице всички необходими условия за психологическия и физически комфорт на децата. Всяка група разполага с подходящи за възрастта на децата играчки, съвременни нагледни материали за децата. Обстановката отговаря на съвременните изисквания за безопасност, комфорт и естетика.
Изградени са дълготрайни материални активи: периметрова и охранителна система на дворовете и сградите на двата адреса на ДГ; видео - наблюдение на двора на двата адреса на ДГ; видео-домофонна система на двата адреса на ДГ;  интернет свързаност на двата адреса; филтрираща система за пречистване на питейната вода.
Детската градина разполага с богат гардероб от костюми –автентични и стилизирани народни носии, бални и съвременни детски дрехи, спортни екипи. В методичния кабинет са налице необходимите нагледни средства, помощна педагогическа литература, декори, костюми и аксесоари за тържества на децата.
ДВОРНИТЕ ПРОСТРАНСТВА
на двата адреса на ДГ "Осми март" са залесени, затревени, оформени са площадки за всяка група, които са обзаведени със съоръжения за спортни занимания и игри. Ежегодно се обновяват и преустройват със съвременни материали и технологии. Поддържат се площадки по БДП, спортна площадка /тип стадион./ Детската градина е обезопасена с висока и здрава ограда. Достъпът до двора и сградата е сведен до минимум за външни посетители. Изграден е контрол на достъп за персонала. В детското заведение е установен стриктен пропускателен режим с 24- часово видеонаблюдение.
В цветните алеи и опитни полета на детската градина има голямо разнообразие на цветя и цъфтящи храсти, които създават цветна феерия за децата. Дейностите в естествена среда предизвикват интерес към природните обекти и явления. В контакта си с природата детето всеки ден открива нещо ново, интересно и привлекателно. Приобщаването на децата към природата възпитава у тях желание да проникнат в тайните ѝ, да формират у себе си екологични способи, да овладяват модели на екологосъобразен живот. Провеждат се елементарни опити с децата като елемент на откривателското познание.

ДГ "Осми март"
Административен адрес ул. "Даме Груев" №1


ДГ "Осми март"
Втори адрес бул. "Никола Вапцаров" №80ПЕРСОНАЛ
В Детска градина “Осми март” работят високо квалифицирани,  с висше образование и придобита професионално - квалификационна степен - директор и 34 педагогически специалисти,  2 медицински сестри и 24 души помощен и административен персонал. Педагогическият екип, медицинските специалисти и непедагогическият персонал в ДГ "Осми март" са компетентни, отговорни и информирани личности. Индивидуалният подход и подкрепата за личностно развитие на всяко дете са приоритет в дейността на организацията.