Loading...
Детска градина "Осми март" - гр. Пловдив
Дейност eTwinning
Дейност eTwinning стартира през 2005 година в резултат на препоръка от Европейската комисия да бъде създаден инструмент, който да насърчи комуникацията по електронен път между училищата в Европа, както и да помогне учителите да развият своите ИКТ и езикови умения, като използват специално създадения за  това портал – https://www.etwinning.net. ЕТwinning се спонсорира от Erasmus+, програмата на Европейската комисия за образование, обучение, младеж и спорт и предоставя възможности за професионално развитие на учителите и повишаване качеството на образователния процес. Etwinning насърчава училищното сътрудничество в Европа посредством информационни и комуникационни технологии (ИКТ), осигурява подкрепа, инструменти и услуги на училищата и предлага възможности за безплатно и непрекъснато онлайн професионално развитие за преподавателите.

За управлението на дейността съществува Централно звено за координация (CSS) в Брюксел, Белгия (към Европейската комисия), и координирани от него 37 Национални звена за координация (NSS) във всяка държава членка на дейността. В България дейността се структурира и управлява от Център за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/ и Национално звено за координация.

ЕTwinning дава възможност всеки учител да се регистрира свободно в eTwinning портала и да започне да използва неговите педагогически и комуникационни ресурси. Чрез инструментите на портала учителите имат възможност  да работят по съвместни виртуални партньорства. ЕTwinning предлага лесна за употреба платформа, съдържаща богата база данни с идеи и готови проектни модели. В проектите могат да участват държавни, общински и частни детски градини, начални, основни и средни училища, както и Ресурсните центрове за интегрирано образование на деца със специфични образователни потребности. Порталът на eTwinning е достъпен на 28 езика и предлага новини от eTwinning страните; възможности за професионално развитие; информация за различните видове отличия; както и примери за успешни проекти. TwinSpace е мястото, където наистина се случва магията на eTwinning; безопасна платформа, видима само за учителите, които участват в проекта. Учениците също могат да бъдат поканени в TwinSpace, за да се запознаят и да си сътрудничат с връстници от партниращите училища. Проектите в рамките на eTwinning се осъществяват от двама или повече учители, училищни екипи или отделни методически обединения, библиотекари и ученици. Сътрудничеството може да се реализира в рамките на една или няколко учебни дисциплини. Проектите могат да са на всякакви теми, но трябва да имат добър баланс между ползването на ИКТ и учебните дейности и трябва препоръчително да отговарят на националните учебни програми на участващите в проекта учебни заведения. Отличните проекти се награждават с национални и Европейски Знак за качество.

За последните 17 години eTwinning се разрасна от инициатива на обикновените хора в активна училищна общност, която включва от стартирането си повече от 1 000 000 учители, работещи в повече от 217 000 училища в 43 държави. Докладът за eTwinning за 2021 г.  изследва въздействието на „вграждането на eTwinning“ в националните политики в три основни области: професионално развитие и признаване , интегриране на учебната програма и иновативна педагогика. 

Знакът „ETWINNING SCHOOL“ беше въведен през 2017 г., за да оцени и награди участието, ангажираността и отдадеността не само на отделните eTwinning учители, но и на екипите от учители и училищни ръководители в рамките на същото учебно заведение.  ДГ „Осми март“ е сред удостоените с престижното отличие за периодите 2018/2019 ,  2020/2021г и 2023/2024г. Тази награда е признание  за лидерството им  в сфери като: Дигитална практика, Практика за електронна безопасност, Иновативни и креативни подходи към педагoгиката, Насърчаване на непрекъснатото професионално развитие на персонала, Насърчаване на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците.  

ДГ „Осми март“ активно участва и разработва проекти в европейската образователна платформа от 2014г. Някои от най-успешните са:

Международен  eTwinning  проект „My house is your house“ /”Моят дом е и твой“/ 2014/2015г. Проектните дейности са насочени към придобиване на знания на практическа нагледна основа за бита на децата в други европейски страни, за названията на стаите в дома и мебелите на различни езици. Практикуване на описания с използване на основни езикови структури . Стимулиране на говорим английски език чрез комуникативни дейности. Участници – България, Испания, Турция, Естония. Национален знак за качество.

Международен  eTwinning  проект „Zarafa's suitcase“ /“Куфарчето на жирафа“/ 2015/2016г - овладяване на  знания за реални исторически събития, за животинския свят в Африка чрез обучаващи и практически ситуации. Насърчаване интереса към други eвропейски страни и култури, към изучаването на чужди езици на практическа основа. Участници – България, Гърция, Кипър. Национален и Европейски знак за качество.

Международен  eTwinning  проект „Spreading the joy of Christmas“ / “Да споделим коледната радост“/ 2015/2016г. Обогатяване на знанията за други страни и техните традиции , разширяване на езиковите интереси на учениците чрез размяна на коледни картички и послания. Участват учебни заведения от България, Гърция, Търция, Румъния, Полша, Италия, Испания и Франция и остров Реюнион  /Южна Африка/ .  Национален  знак за качество. 

Национален eTwinning  проект „Съкровищница с мъдрост“ /2015/2016г/. Проектът е насочен към насърчаване на четенето и запознаване с мъдростта на народите, предадена в поговорките и пословиците. Цели повишаване на ключови компетенции: комуникация на роден език, социални и дигитални умения. Възрастова група 6-10 години. Участници – учебни заведения от Пловдив, София, Белене, Тервел, Разград, Свищов, Плевен.  Национален знак за качество.

Международен  eTwinning  проект „Morphe's hide and seek“ /“Криеницата на Мърфи“/ 2016/2017г. - овладяване на знания за реални паметници на културата в различни европейски държави, придобиване на знания на практическа нагледна основа за животинските видове, усвояване техники за учене чрез сътрудничество и мотивация за комуникация, стимулиране на детското въображение. Възрастова група 4-7години. Участници – България, Гърция, Словакия, Италия, Испания, Франция.  Национален и Европейски знак за качество.

Национален  eTwinning  проект „Пъстра китка“ 2017/2018г. Богат и пъстър проект, реализиран в сътрудничество с 6 български учебни заведения с деца във възрастов диапазон 3-11 години. Запознава децата и учениците с фолклорното наследство в България, съхраняването духа на националните традиции и запазването на родовата памет и ценностите на фолклора, чрез стимулиране на детския талант и творчески им заложби. Дейностите възбуждат интереса към четенето, като начин да се съхранят старите български народни приказки и мъдрости. Участници: ДГ "Осми март" група "Слънчице", гр. Свищов, гр. Добрич, с. Мосомище, гр. София, гр. Бургас. Национален знак за качество.

Международен  eTwinning  проект „Jack, the Beanstalk and a Beebot: STEM kindergarten activities“ /2018/2019г/ Проектните дейности са насочени към развиване на основни математически, инженерни и научни умения чрез игрови дейности. Чрез използването на програмируема играчка  BeeBot се развиват умения за решаване на проблеми, критично мислене, вземане на решения и работа в екип. Възрастова група 4-7години. Участници – България, Словакия, Гърция и Португалия.  Национален и Европейски знак за качество.

Международен проект „eTreeHuggers: 1,2, Tree … Hug the Trees with me“. /2019/2020г/ Той активно експонира актуалната годишна тема на eTwinning за 2020 г. – „Изменение на климата и екологични предизвикателства“. Използвайки информационните и комуникационни технологии, децата правят открития, обменят мнения и чрез съвместни дейности научават интересни факти за характерните представители на флората в различните страни. Национален и Европейски знак за качество.
Проектът е отличен с най-високото Европейско отличие - Първа награда eTwinning 2021 в категория "Проекти от 0 до 6години" в Годишната класация на електронната платформа eTwinning.

Международният проект "The BeeTwinnеrs" /2020/2021г/ e посветен на важната роля на пчелите в хранителната екосистема. Чрез разнообразни педагогически методи, той се интегрира успешно с учебните направления в детската градина. Проектът спечели Втора награда в категория "Най-добър международен проект" в Четвъртия Национален конкурс за годишните награди на  eTwinning България 2021.  Национален и Европейски знак за качество.

Вътрешно-училищен /intraschool/ проект "Прозорче към света" /2020/2021г/ -  проект между 12 детски групи в детската градина, насочен към насърчаване на интереса към четенето и художествената литература за деца, изграждане на компетенции за общуване, овладяване на умения за работа в екип. Дейности в работния процес: Моето любимо кътче за четене у дома; Моята любима приказка; Моята първа книжка; Нашата домашна библиотека; Любимите приказки на баба; Любими приказни герои. Проектът е стартиран и реализиран по време на извънредното положение във връзка с епидемията от COVID 19 и обучение от разстояние в електронна среда.  Национален знак за качество.

Национален проект "Пътят приятел или враг"./2020/2021г/ Проектът е създаден за деца от предучилищна възраст и има за цел те да придобият конкретни знания, умения и отношения към спазване на обществени правила и норми за лична и колективна безопасност на пътя, да осъзнаят своите права и отговорности като участници в пътното движение и да подобрят уменията си за безопасно придвижване като пешеходци. Проектните дейности възпитат у тях чувства на загриженост, отговорност и толерантност, подобряват комуникативните, социални и информационни компетентности на деца и учители. Участници: ДГ "Осми март" Четвърта "б" група, ДГ "Детелина" гр. Тервел, ДГ "Пчелица" гр. Казанлък. Проектът е удостоен с Първа награда в категория "Първи авторски проект" на Четвъртата Национална церемония на eTwinning България.
През учебната 2021/2022г се реализират следните проекти: 

1. Международният проект „My Town - from past to future" /"Моят град - от минало към бъдеще"/ целенасочено насърчава децата към прости проучвания и събиране на данни за града, в който живеят - да изследват миналото, да подчертаят красотите на своя град и своята родина в настоящето и чрез дигитални инструменти да сближат своята родина и други страни. Така децата ще развият отговорно поведение към наследството на нашите предци и любов към своя роден град. Участници от ДГ "Осми март" - 16 възрастови групи, Гърция, Полша, Португалия, Естония, Армения, Турция, Албания. Национален знак за качество.


2. Международен проект "Guardians of our green park" / "Пазители на нашия зелен парк" - Проектът ще помогне на децата в предучилищна възраст да научат за парковете и ботанически градини в своите градове и страни. Ще запознаваме децата с красотата на градските зелени площи през различните сезони и тяхната защита. Проектът ще помогне за укрепване на научно -технологичната компетентност, културната информираност и компетентност за изразяване - ключови компетенции в обучението през целия живот. Участници - ДГ "Осми март" Втора "в" и Втора "г" групи, Гърция.


3. Международен проект "Little eTwinners STEAMing with Sustainable Goals". Целта на този проект е да повиши осведомеността за 17-те цели за устойчиво развитие на ООН и как всички ние играем роля в постигането им. Участниците ще участват в различни ежедневни предизвикателства, които ги карат да разработят решения, които да помогнат за създаването на безопасно, приобщаващо и справедливо бъдеще за тяхното поколение. Участници - ДГ "Осми март", Полша, Чехия, Гърция, Турция, Естония, Испания, Словакия. Национален и Европейски знак за качество.


4. "Portakalı soydum baş ucuma koydum."/I peeled the orange and put it on my bedsidе/ - актуален екологичен проект, който насочва детската експериментална дейност към опознаване на природните закони чрез наблюдения и активни дейности. Участници - ДГ "Осми март" Трета "в" група, Турция, Румъния, Португалия, Йордания. Национален и Европейски знак за качество.


5. CHILDREN VOICES & DIVERSE CHILDHOODS /"Детски гласове - различни детски светове"/. Проектът представя децата и младите хора като ценни граждани на ЕС, изследва социалната идентичност и социалната интерпретация на термините „дете“ и „детство“ чрез изразяване на значението им от деца чрез комуникация и изкуства /танци, движение, песен, музика, поезия, фотография , рисуване, театър и литература.

ДГ „Осми март“ активно участва в събития и обучения на ЦРЧР и eTwinning: обучения за начинаещи и напреднали /Пловдив, 2016, 2018 и 2021г/; Международен семинар „Art and culture in eTwinning projects” /София, 2016г./;. Пета национална конференция „Насърчаване на четенето“ /Банкя, 2016г/; Годишна eTwinning конференция „Да превърнем приобщаването е конкретни дейности“ /Малта, 2017г./; Шеста национална конференция „Насърчаване на четенето“ /Хисаря, 2017г/; Международен семинар „Подобряване качеството на комуникацията и сътрудничеството чрез eTwinning“ /София, 2018г./;. Обучение по Програма „Еразъм+ в подкрепа на процеса на приобщаващото образование / В. Търново, 2018г./; Осма национална конференция „Насърчаване на четенето“ /В, Търново, 2019г/; Девета ONLINE национална конференция „Насърчаване на четенето“ /2020г/; Десета ONLINE национална конференция „Насърчаване на четенето“ /2021г/; Годишна ONLINE eTwinning конференция "Медийна грамотност и дезинформация"/2021г./; NATIONAL GREEN EVENT - 2021; Междусекторна среща " Our green planet" / 2022г/, Трансграничен семинар "Зелен Еразъм" /2022/, присъствени и online обучения, курсове и семинари.

Богатият педагогически опит се споделя и разпространява в специализирани периодични издания, в сайта на детското заведение, в електронни платформи и медии, пред родители, колеги и съмишленици.
Учебна 2022/2023 година
Международен проект «Steming with Monet and Friends»
Творчеството на известни художници  /Моне, Хундертвасер, Миро, Кандински, Ван Гог/ и тяхното изучаване стават повод предметите по наука, технологии, инженерство и математика да навлязат в ежедневието на децата от детските градини, участващи в eTwinning общността. По интересен и закачлив начин художествените творби превръщат децата в учени, инженери, математици и технолози, предизвикват интерес и въвличат в приключението на откритията. Партньори в проекта са детски градини от Гърция, Сърбия и ДГ „Осми март“ – група „Слънчице“ и група „Дъга от мечти“. Национален и Европейски знак за качество.
Международен проект « Empathy Turtles: For me, for You and Nature »
Този проект представя теорията за „Холистично развитие на емпатия“ , изграждане на меки умения за емоционална интелигентност в комбинация с устойчиви цели за себе си, животните и околната среда. Развиването на емоционалната интелигентност дава необходимата основа и предпоставка децата да израснат като ефективни, адаптивни и удовлетворени личности. С напътствията на „Щастливата костенурка Тъкър“ и използване на интерактивни техники, подходи и роботизирани играчки, децата се учат да назовават, изразяват и управляват чувствата и емоциите си /Щастие, Тъга, Срамежливост, Страх, Гняв/, да поемат ролята на други хора и да предлагат начини за справяне в критични ситуации. Проектните дейности развиват съпричастност към животните и природата. Партньори в проекта са детски градини от Гърция, Полша, Словакия, Испания и ДГ „Осми март“ – група „Слънчице“. Национален и Европейски знак за качество.
УЧЕБНА 2023/2024 ГОДИНА